— Skills of Economy

15 days on Mars Valentina Karga, 2012 Photo: Pieterjan-Grandry

15 days on Mars Valentina Karga, 2012 Photo: Pieterjan-Grandry

Valentina Karga, 15 days on Mars, 2012 Photo: Pieterjan Grandry